>LAPTM5 MDPRLSTVRQTCCCFNVRIATTALAIYHVIMSVLLFIEHSVEVAHGKASCKLSQMGYLRI ADLISSFLLITMLFIISLSLLIGVVKNREKYLLPFLSLQIMDYLLCLLTLLGSYIELPAY LKLASRSRASSSKFPLMTLQLLDFCLSILTLCSSYMEVPTYLNFKSMNHMNYLPSQEDMP HNQFIKMMIIFSIAFITVLIFKVYMFKCVWRCYRLIKCMNSVEEKRNSKMLQKVVLPSYE EALSLPSKTPEGGPAPPPYSEV*