>KRTAP19-5 MNYYGNYYGGLGYGYGGFDDLGYGYGCGCGSFRRLGYGGGYGGYGYGSGFGGYGYRSCRP SCYGGYGFSGFY*