>KLRB1 MDQQAIYAELNLPTDSGPESSSPSSLPRDVCQGSPWHQFALKLSCAGIILLVLVVTGLSV SVTSLIQKSSIEKCSVDIQQSRNKTTERPGLLNCPIYWQQLREKCLLFSHTVNPWNNSLA DCSTKESSLLLIRDKDELIHTQNLIRDKAILFWIGLNFSLSEKNWKWINGSFLNSNDLEI RGDAKENSCISISQTSVYSEYCSTEIRWICQKELTPVRNKVYPDS*