>KCNIP4_ENST00000382150 MNLEGLEMIAVLIVIVLFVKLLEQFGLIEAGLEDSVEDELEMATVRHRPEALELLEAQSK FTKKELQILYRGFKNECPSGVVNEETFKEIYSQFFPQGDSTTYAHFLFNAFDTDHNGAVS FEDFIKGLSILLRGTVQEKLNWAFNLYDINKDGYITKEEMLDIMKAIYDMMGKCTYPVLK EDAPRQHVETFFQKMDKNKDGVVTIDEFIESCQKDENIMRSMQLFENVI*