>KCNE2 MSTLSNFTQTLEDVFRRIFITYMDNWRQNTTAEQEALQAKVDAENFYYVILYLMVMIGMF SFIIVAILVSTVKSKRREHSNDPYHQYIVEDWQEKYKSQILNLEESKATIHENIGAAGFK MSP*