>IGIP MCSYYHMKKRSVSGCNITIFAVMFSHLSAGKSPCGNQANVLCISRLEFVQYQS*