>HTN3 MKFFVFALILALMLSMTGADSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGYRSNYLYDN*