>HTN1_ENST00000246896 MKFFVFALVLALMISMISADSHEKRHHGYRRKFHEKHHSHREFPFYGDYGSNYLYDN*