>HNMT_ENST00000280096 MASSMRSLFSDHGKYVESFRRFLNHSTEHQCMQEFMDKKLPGIIGRYQNCC*