>GSTO2 MSGDATRTLGKGSQPPGPVPEGLIRIYSMRFCPYSHRTRLVLKAKDIRHEVVNINLRNKP EWYYTKHPFGHIPVLETSQCQLIYESVIACEYLDDAYPGRKLFPYDPYERARQKMLLELF CKVPHLTKECLVALRCGRECTNLKAALRQEFSNLEEILEYQNTTFFGGTCISMIDYLLWP WFERLDVYGILDCVSHTPALRLWISAMKWDPTVCALLMDKSIFQGFLNLYFQNNPNAFDF GLC*