>GLYAT_ENST00000529732 MMLPLQGAQMLQMLEKSLRKSLPASLKVYGTVFHINHGNPFNLKAVVDKWPDFNTVVVCP QEQDMTDDLDHYTNTYQIYSKDPQNCQEFLGSPELINWKQHLQIQSSQPSLNEAIQNLAA IKSFKVKQTQRILYMAAETAKELTPFLLKSKILSPNGGKPKAINQEMFKLSSMDVTHAHL VNKFWHFGGNERSQRFIERCIQTFPTCCLLGPEGTPVCWDLMDQTGEMRMAGTLPEYRLH GLVTYVIYSHAQKLGKLGFPVYSHVDYSNEAMQKMSYTLQHVPIPRSWNQWNCVPL*