>GLI3_ENST00000642432 MQPQNVQGLSKVSEEPSTSSDERASLIKKEIHGSLPHVAEPSVPYRGTVFAMDPRNGYME PHYHLLWRIQ*