>GCHFR_ENST00000559932 MVGDEQSDPELMQHLGASKRRALGNNFYEYYVDDPPRIVLDKLERRGFRVLSMTGVGQTL VWCLHKE*