>GCHFR MPYLLISTQIRMEVGPTMVGDEQSDPELMQHLGASKRRALGNNFYEYYVDDPPRIVLDKL ERRGFRVLSMTGVGQTLVWCLHKE*