>GABARAPL2 MKWMFKEDHSLEHRCVESAKIRAKYPDRVPVIVEKVSGSQIVDIDKRKYLVPSDITVAQF MWIIRKRIQLPSEKAIFLFVDKTVPQSSLTMGQLYEKEKDEDGFLYVAYSGENTFGF*