>FAM168A MNPVYSPVQPGAPYGNPKNMAYTGYPTAYPAAAPAYNPSLYPTNSPSYAPEFQFLHSAYA TLLMKQAWPQNSSSCGTEGTFHLPVDTGTENRTYQASSAAFRYTAGTPYKVPPTQSNTAP PPYSPSPNPYQTAMYPIRSAYPQQNLYAQGAYYTQPVYAAQPHVIHHTTVVQPNSIPSAI YPAPVAAPRTNGVAMGMVAGTTMAMSAGTLLTTPQHTAIGAHPVSMPTYRAQGTPAYSYV PPHW*