>F2RL2 MKALIFAAAGLLLLLPTFCQSGMENDTNNLAKPTLPIKTFRGAPPNSFEEFPFSALEGWT GATITVKIKCPEESASHLHVKNATMGYLTSSLSTKLIPAIYLLVFVVGVPANAVTLWMLF FRTRSICTTVFYTNLAIADFLFCVTLPFKIAYHLNGNNWVFGEVLCRATTVIFYGNMYCS ILLLACISINRYLAIVHPFTYRGLPKHTYALVTCGLVWATVFLYMLPFFILKQEYYLVQP DITTCHDVHNTCESSSPFQLYYFISLAFFGFLIPFVLIIYCYAAIIRTLNAYDHRWLWYV KASLLILVIFTICFAPSNIILIIHHANYYYNNTDGLYFIYLIALCLGSLNSCLDPFLYFL MSKTRNHSTAYLTK*