>ETV1 MDGFYDQQVPYMVTNSQRGRNCNEKPTNVRKRKFINRDLAHDSEELFQDLSQLQETWLAE AQVPDNDEQFVPDYQAESLAFHGLPLKIKKEPHSPCSEISSACSQEQPFKFSYGEKCLYN VSAYDQKPQVGMRPSNPPTPSSTPVSPLHHASPNSTHTPKPDRAFPAHLPPSQSIPDSSY PMDHRFRRQLSEPCNSFPPLPTMPREGRPMYQRQMSEPNIPFPPQGFKQEYHDPVYEHNT MVGSAASQSFPPPLMIKQEPRDFAYDSEVPSCHSIYMRQEGFLAHPSRTEGCMFEKGPRQ FYDDTCVVPEKFDGDIKQEPGMYREGPTYQRRGSLQLWQFLVALLDDPSNSHFIAWTGRG MEFKLIEPEEVARRWGIQKNRPAMNYDKLSRSLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCDPEA LFSMAFPDNQRPLLKTDMERHINEEDTVPLSHFDESMAYMPEGGCCNPHPYNEGYVY*