>EMP1_ENST00000431267 MILSIIFCVIALLVFVFQLFTMEKGNRFFLSGATTLVCWLCILVGVSIYTSHYANRDGTQ YHHGYSYILGWICFCFSFIIGVLYLVLRKK*