>EMD_ENST00000369835 MDNYADLSDTELTTLLRRYNIPHGPVVDLNSTRGDADMYDLPKKEDALLYQSKGYNDDYY EESYFTTRTYGEPESAGPSRAVRQSVTSFPDADAFHHQVHDDDLLSSSEEECKDRERPMY GRDSAYQSITHYRPVSASRSSLDLSYYPTSSSTSFMSSSSSSSSWLTRRAIRPENRAPGA GLGQDRQVPLWGQLLLFLVFVIVLFFIYHFMQAEEGNPF*