>EDDM3B MASSLKIWGTLLALLCILCTLLVQSKEVSWREFMKQHYLSPSREFREYKCDVLMRENEAL KDKSSHMFIYISWYKIEHICTSDNWMDRFRNAYVWVQNPLKVLKCHQENSKNSYTESRSF NYIEFHCSMDGYVDSIEDLKMVEPIGN*