>DLX3 MSGSFDRKLSSILTDISSSLSCHAGSKDSPTLPESSVTDLGYYSAPQHDYYSGQPYGQTV NPYTYHHQFNLNGLAGTGAYSPKSEYTYGASYRQYGAYREQPLPAQDPVSVKEEPEAEVR MVNGKPKKVRKPRTIYSSYQLAALQRRFQKAQYLALPERAELAAQLGLTQTQVKIWFQNR RSKFKKLYKNGEVPLEHSPNNSDSMACNSPPSPALWDTSSHSTPAPARSQLPPPLPYSAS PSYLDDPTNSWYHAQNLSGPHLQQQPPQPATLHHASPGPPPNPGAVY*