>DENND3_ENST00000518347 MAEAASPHLSLPSGLLELCALLGAPRDSLRSLEQVAYKKGVKHLSALLDPEVLSIFVPPF ISKEDSQMAGANCGTLGKTRMRSLRKKREKPRPEQWKGLPGPPRAPEPEDVAVPGGVDLL TLPQLCFPGGVCVATEPKEDCVHFLVLTDVCGNRTYGVVAQYYRPLHDEYCFYNGKTHRE CPGCFVPFAVCVVSRFPYYNSLKDCLSW*