>DEFB113 MKILCIFLTFVFTVSCGPSVPQKKTREVAERKRECQLVRGACKPECNSWEYVYYYCNVNP CCAVWEYQKPIINKITSKLHQK*