>CXCL12_ENST00000395793 MNAKVVVVLVLVLTALCLSDGKPVSLSYRCPCRFFESHYCTCLIRVSFHGATPLTQGSWV LYSLSCAGGETGLREPGPMVSPRVESHQEGRLGVPGPVNLGKA*