>CTSC_ENST00000529974 MGAGPSLLLAALLLLLSGDGAVRCDTPANCTYLDLLGTWVFQVGSSGSQRDVNCSVMGPQ EKKVVVYLQKLDTAYDDLGNSGHFTIIYNQGFEIVLNDYKWFAFFKDVTDFISHLFMQLG TVGIYDLPHLRNKLAMNRRWG*