>CRP_ENST00000368111 MEKLLCFLVLTSLSHAFGQTDMSRKAFVFPKESDTSYVSLKAPLTKPLKAFTVCLHFYTE LSSTHEINTIYLGGPFSPNVLNWRALKYEVQGEVFTKPQLWP*