>CRK_ENST00000574295 MAGNFDSEERSSWYWGRLSRQEAVALLQGQRHGVFLVRDSSTSPGDYVLSVSENSRVSHY IINSSGPRPPVPPSPAQPPPGVSPSRLRIGDQEFDSLPALLEFYKIHYLDTTTLIEPVSR SRQGSGVILRQEEECYTLLTLIYSVVLFSFWNHTIKWRQTVPFHPREVIMHRVNSIKQDC FHCMEHDQRVTHSDISDPKNSKNTTRSICSLLVNASYFFLGFF*