>CNRIP1 MGDLPGLVRLSIALRIQPNDGPVFYKVDGQRFGQNRTIKLLTGSSYKVEVKIKPSTLQVE NISIGGVLVPLELKSKEPDGDRVVYTGTYDTEGVTPTKSGERQPIQITMPFTDIGTFETV WQVKFYNYHKRDHCQWGSPFSVIEYECKPNETRSLMWVNKESFL*