>CHAC1 MGGAQLELPSGARPGVCVRRSFRAHAGDQPRRPPGPIPVPGTMKQESAAPNTPPTSQSPT PSAQFPRNDGDPQALWIFGYGSLVWRPDFAYSDSRVGFVRGYSRRFWQGDTFHRGSDKMP GRVVTLLEDHEGCTWGVAYQVQGEQVSKALKYLNVREAVLGGYDTKEVTFYPQDAPDQPL KALAYVATPQNPGYLGPAPEEAIATQILACRGFSGHNLEYLLRLADFMQLCGPQAQDEHL AAIVDAVGTMLPCFCPTEQALALV*