>CDKL1 MMEKYEKIGKIGEGSYGVVFKCRNRDTGQIVAIKKFLESEDDPVIKKIALREIRMLKQLK HPNLVNLLEVFRRKRRLHLVFEYCDHTVLHELDRYQRGVPEHLVKSITWQTLQAVNFCHK HNCIHRDVKPENILITKHSVIKLCDFGFARLLTGPSDYYTDYVATRWYRSPELLVGDTQY GPPVDVWAIGCVFAELLSGVPLWPGKSDVDQLYLIRKTLGDLIPRHQQVFSTNQYFSGVK IPDPEDMEPLELKFPNISYPALGLLKGCLHMDPTQRLTCEQLLHHPYFENIREIEDLAKE HNKPTRKTLRKSRKHHCFTETSKLQYLPQLTGSSILPALDNKKYYCDTKKLNYRFPNI*