>C1D MAGEEINEDYPVEIHEYLSAFENSIGAVDEMLKTMMSVSRNELLQKLDPLEQAKVDLVSA YTLNSMFWVYLATQGVNPKEHPVKQELERIRVYMNRVKEITDKKKAGKLDRGAASRFVKN ALWEPKSKNASKVANKGKSKS*