>ATOX1 MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGK TVSYLGLE*