>APIP MSGCDAREGDCCSRRCGAQDKEHPRYLIPELCKQFYHLGWVTGTGGGISLKHGDEIYIAP SGVQKERIQPEDMFVCDINEKDISGPSPSKKLKKSQCTPLFMNAYTMRGAGAVIHTHSKA AVMATLLFPGREFKITHQEMIKGIKKCTSGGYYRYDDMLVVPIIENTPEEKDLKDRMAHA MNEYPDSCAVLVRRHGVYVWGETWEKAKTMCECYDYLFDIAVSMKKVGLDPSQLPVGENG IV*