>AP2S1 MKLKGLGKRCKRREDLEIRFILIQNRAGKTRLAKWYMQFDDDEKQKLIEEVHAVVTVRDA KHTNFVEFRNFKIIYRRYAGLYFCICVDVNDNNLAYLEAIHNFVEVLNEYFHNVCELDLV FNFYKVYTVVDEMFLAGEIRETSQTKVLKQLLMLQSLE*