>ALK_ENST00000431873 XNDPEMDGEDGVSFISPLGILYTPALKVMEGHGEVNIKHYLNCSHCEVDECHMDPESHKV ICFCDHGTVLAEDGVSCIVSPTPEPHLPLSLILSVVTSALVAALVLAFSGIMIGNPNLIT VGPLHRGGN*