>ADAP1_ENST00000617043 MVLASLELLREQWIRAKYERQEFIYPEKQEPYSAGYREGFLWKRGRDNGQFLSRKFVLTE REGALKYFNRNDAKEPKAVMKIEHLNATFQPAKIGHPHGLQVTYLKDNSTRNIFIYHEDG KEIVDWFNALRAARFHYLQVAFPGAGDADLVPKLSRNYLKEGYMEKTGPKQTEGFRKRWF TMDDRRLMYFKDPLDAFARGEVFIGSKESGYTVLHGFPPSTQGHHWPHGITIVTPDRKFL FACETESDQREWVAAFQKAVDRPMLPQEYAVEAHFKHKP*