>ACER3_ENST00000533873 MAPAADREGYWGPTTSTLDWCEENYSVTWYIAEFLVGMGSWCFHMTLKYEMQLLDELPMI YSCCIFVYCMFECFKIKNSVNYHLLFTLVLFSLIVTTVYLKVKEPIFHQVMYGMLVFTLV LRSIYIVTWVYPWLRGLGYTSLGIFLLGFLFWNIDNIFCESLRNFRKKVPPIIGITTQFH AWWHILTGLGSYLHILFSLYTRTLYLRYRPKVKFLFGIWPVILFEPLRKH*