>ACER3 MAPAADREGYWGPTTSTLDWCEENYSVTWYIAEFWNTVSNLIMIIPPMFGAVQSVRDGLE KRYIASYLALTVVGMGSWCFHMTLKYEMQLLDELPMIYSCCIFVYCMFECFKIKNSVNYH LLFTLVLFSLIVTTVYLKVKEPIFHQVMYGMLVFTLVLRSIYIVTWVYPWLRGLGYTSLG IFLLGFLFWNIDNIFCESLRNFRKKVPPIIGITTQFHAWWHILTGLGSYLHILFSLYTRT LYLRYRPKVKFLFGIWPVILFEPLRKH*